Правила онлайн обслуговування

Затверджено протоколом

загальних зборів

№17 ПФЗ від «01» липня 2020 року

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЯЗКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (надалі іменуються – «Правила») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» (надалі за текстом іменується – «Кредитодавець» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання Кредитодавцем грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Електронного договору, а також регулюють відносини, що виникають між Кредитодавцем і Клієнтом (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.2. Ці Правила є пропозицією укласти Електронний договір в розумінні ч. 4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування», Закону України "Про електронний документа та електронний документообіг", Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затверджених Постановою Правління Національного банку України від 30.03.2021 №27 та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

1.3. Ці Правила розміщені Кредитодавцем на Сайті Кредитодавця, а також є доступними для ознайомлення в Інформаційно-телекомунікаційній системі при подачі Заявки.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.1.1. Акцепт – прийняття Клієнтом пропозиції (Оферти) Кредитодавця укласти Електронний договір у розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.1.2. Базова процентна ставка - процентна ставка, яка використовується для визначення обсягу зобов'язань Клієнта по оплаті процентів за користування Кредитом.

2.1.3. Електронний договір або Договір – домовленість між Кредитодавцем та Клієнтом, де визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення Кредиту, згенерована Інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі.

2.1.4. Електронний підпис (одноразовий ідентифікатор)- дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Клієнтом та пересилаються Кредитодавцю.

2.1.5. Електронне повідомлення – інформація, представлена в електронній формі, надана Стороною Електронного договору з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи.

2.1.6. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених процентів за користування Кредитом, а також сума неустойки та інших нарахувань передбачених умовами Електронного договору.

2.1.7. Заявка– анкета встановленої Кредитодавцем форми, що інтегрована в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця, яка заповнюється Клієнтом на Сайті Кредитодавця або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Кредитодавця по захищеним каналам зв'язку. Заявка заповнюються з метою вчинення електронного правочину, ідентифікації в Інформаційно-телекомунікацій системі Кредитодавця, у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» та містить всі необхідні дані для прийняття Кредитодавцем рішення щодо видачі чи відмови у видачі Кредиту.

2.1.8. Індивідуальна процентна ставка – знижена (в порівнянні з Базовою) процентна ставка, за якою нараховуються проценти за користування Кредитом, що застосовується до відносин між Сторонами в порядку та у розмірі передбаченому Електронним договором. Правила нарахування процентів за Індивідуальною процентною ставкою скасовується з дати її застосування, у разі настання відкладальної обставини застосування до відносин між Сторонами правил нарахування процентів за Базовою ставкою, в порядку передбаченому Електронним договором.

2.1.9. Інформаційно-телекомунікаційна система (або «ІТС») – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Кредитодавця, яка працює в форматі сайтів чи мобільних застосунків, в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів, і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовуються Сторонами для укладання Електронних Договорів відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

2.1.10. Клієнт – фізична особа, яка з метою укладення Електронного договору з Кредитодавцем, шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами, акцептує пропозицію його укласти та підписує Електронний договір у порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» та в цих Правилах.

2.1.11. Кредит - грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Кредитодавцем Клієнту на умовах зворотності, строковості та платності.

2.1.12. Кредитний ліміт або Ліміт – максимальна величина суми Кредиту, яка може бути одночасно в розпорядженні Клієнта.

2.1.13. Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» ЄДРПОУ: 38266014.

2.1.14. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Клієнтом при заповненні Заявки. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Клієнт особисто несе відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету.

2.1.15. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Клієнт приймаючи пропозицію (Оферту) Кредитодавця та погоджуючись з Правилами та умовами Електронного договору в Особистому кабінеті та, яка відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», використовується з метою підписання пропозиції (Оферти) та Електронного договору. Кредитодавець передає Одноразовий ідентифікатор Клієнту засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його Інформаційно-телекомунікаційній системі (вказаний в Особистому кабінеті Клієнта), в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Клієнтом під час заповнення Заявки.

2.1.16. Особистий кабінет - сукупність захищених сторінок, що формуються Клієнту в момент його реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі (особистий розділ Клієнта), за допомогою якого Клієнт здійснює повну взаємодію з Кредитодавцем, має постійний доступ до Електронного договору, додаткових угод до Електронного договору та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Кредитодавцем фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом після авторизації, яка проходить шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету та шляхом коректного введення Клієнтом пароля, надісланого Кредитодавцем на номер телефону Клієнта.

2.1.17. Оферта – пропозиція Кредитодавця укласти Електронний договір, надіслана Клієнту в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.1.18. Пароль Особистого кабінету - унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Клієнтом. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Клієнт особисто несе відповідальність за схоронність Паролю Особистого кабінету.

2.1.19. Паспорт Кредиту – інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.

2.1.20. Платіжна карта – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з банком і дані якого вносяться Клієнтом в Особистому кабінеті на Сайті Кредитодавця або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Кредитодавця.

2.1.21. Пролонгація – умова Електронного договору, яка дає можливість Клієнту продовжити строк дії договору.

2.1.22. Програми лояльності – прийняті та опубліковані ІТС правила за якими визначаються умови Оферти, що надсилається Клієнту, а саме порядок визначення розміру процентних ставок в залежності від кількості отриманих та повернутих Клієнтом Кредитів, випадків порушення Клієнтом умов укладених раніше Електронних договорів та порядок присвоєння рівня лояльності кожному з Клієнтів. Свій рівень лояльності Клієнт може дізнатися в Особистому кабінеті.

2.1.23. Термін платежу – календарна дата повернення Клієнтом суми Кредиту та сплати Клієнтом процентів за користуванням ним, визначена за правилами описаними в Електронному договорі.

2.1.24. Транш – операція щодо надання Кредиту Клієнту в рамках погодженого Кредитного ліміту.

2.1.25. Реальна річна процентна ставка – загальні витрати за Електронним договором, виражені у процентах річних від загального розміру виданого Кредиту.

2.2. Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання Кредиту та підписання Електронного договору

3.1. З метою отримання Кредиту Клієнт, ознайомившись з Правилами, заповнює Заявку, вказуючи всі дані, визначені в Заявці як обов'язкові. При подачі Заявки Клієнт вказує суму грошових коштів, яку він бажає отримати одразу після укладення Електронного договору (перший Транш). Максимально доступна сума Кредиту, яка доступна Позичальнику і яку Клієнт може отримати другим та наступними Траншами, вказується в Електронному договорі як сума Кредитного ліміту.

3.2. Клієнт у Заявці зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Кредитодавцю для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту, а також бажаний спосіб отримання Кредиту. Клієнт також зобов’язаний оновлювати ці дані в Особистому кабінеті не пізніше 3-х календарних днів з дня виникнення змін в таких даних.

3.3. З урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, під час заповнення Заявки, проставляючи відповідну відмітку у спеціальному полі на першій сторінці Заявки, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з повідомленням про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права Клієнта, визначені законодавством про захист персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані враховуючи також інформацію про транскордонну передачу персональних даних, про спосіб обробки персональних даних, а також про те, що Кредитодавець має право передавати персональні дані Клієнта, повністю або частково, третім особам без повідомлення про це Клієнта з метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України.

3.4. За результатами заповнення Заявки здійснюється одночасна перевірка дійсності та аутентифікація Платіжної карти Клієнта відповідно до стандартів відповідних платіжних систем.

3.5. На підставі даних, зазначених у первинній Заявці, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця здійснює ідентифікацію Клієнта та формує його Особистий кабінет. Кредитодавець має право також окремо запропонувати Клієнту, в тому числі засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи, надати додаткову інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці.

3.6. Кредитодавець в якості суб'єкта первинного фінансового моніторингу до укладення Електронного договору та встановлення ділових відносин здійснює всі необхідні дії спрямовані на виконання вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі здійснює заходи належної перевірки Клієнта, в тому числі Клієнту може бути запропоновано здійснити верифікацію засобами, що використовуються Кредитодавцем. Відмова Клієнта від проходження верифікації чи не надання інформації та документів необхідних для проведення верифікації має наслідком відмову Кредитодавця від встановлення ділових відносин з Клієнтом та відмову від надання йому Кредиту.

3.7. Рішення про надання чи відмову у наданні Кредиту приймається Кредитодавцем на підставі обробки персональних даних Клієнта, зазначених в Заявці, та будь-якої додаткової інформації, наданої Клієнтом, чи отриманої Кредитодавцем з інших джерел.

3.8. У випадку наявності факту попереднього отримання Клієнтом Кредиту від Кредитодавця та належного його погашення, Заявка на новий Кредит розглядається Кредитодавцем за скороченою процедурою, без необхідності введення тих даних, які не зазнали змін після отримання та виконання умов першого Кредиту, з дотриманням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.9. Кредитодавець у строк до трьох робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про надання чи ненадання Кредиту.

3.10. Сума кредиту визначається Кредитодавцем на основі оцінки фінансового стану та кредитоспроможності Клієнта за діючою на момент оцінки внутрішньою методикою прийняття кредитного рішення.

3.11. Обробка Інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця Заявки не є укладенням Електронного договору і не має наслідком обов’язок Кредитодавця надати Кредит Клієнту, а також не обмежує права Кредитодавця зменшити розмір Кредиту, вказаний у Заявці.

3.12. Кредитодавець має право відмовити Клієнту в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови.

3.12.1. Відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, але не виключно, у таких випадках:

3.12.1.1. кредитна історія Клієнта не відповідає вимогам внутрішньої політики Кредитодавця;

3.12.1.2. при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або неповні та/або помилкові дані;

3.12.1.3. не надання інформації для проведення належної перевірки та/або відмови від проведення верифікації особи Клієнта, відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3.12.1.4. в інших випадках, відповідно до внутрішньої політики Кредитодавця.

3.13. Кредитодавець інформує Клієнта про прийняте рішення щодо видачі Кредиту СМС-повідомленням на телефонний номер та/або електронним листом на електронну пошту Клієнта, зазначені у Заявці, а також відповідним повідомленням в Особистому кабінеті.

3.14. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та/або телефонних служб і сервісів, Кредитодавець відповідальності не несе.

3.15. У випадку схвалення Заявки на отримання Кредиту, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця генерує індивідуальну частину Електронного договору, що є Офертою та містить усі істотні умови, про що інформує Клієнта в Особистому кабінеті, а також шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону Клієнта та/або електронним листом на електронну пошту, вказану в Заявці.

3.16. Кожен з Клієнтів ознайомившись з усіма істотними умовами Оферти надає згоду шляхом направлення повідомлення Кредитодавцю, яке підписується відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», а саме: шляхом введення у спеціальному полі під акцептом, який містить усі істотні умови Електронного договору, Одноразового ідентифікатора, який відповідає Закону України «Про електронну комерцію» та натиснення іконки «відправити/підписати». Вказана іконка може стати активною лише після введення Одноразового ідентифікатора. Зазначений ідентифікатор генерується Кредитодавцем в Інформаційно-телекомунікаційній системі та надсилається Клієнтам в СМС-повідомленні.

3.17. Після підпису Електронного повідомлення Клієнтом, зазначене повідомлення надходить в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця та свідчить/повідомляє Кредитодавця про те, що Клієнт надав згоду (акцептував) на пропозицію (Оферту) Кредитодавця щодо укладання Електронного договору з Клієнтом. Після зазначених дій Електронний договір між Кредитодавцем та Клієнтом вважається укладеним і Кредитодавець здійснює дії, передбачені умовами укладеного Електронного договору щодо надання Кредиту.

3.18. Вчинення Клієнтом вказаних вище дій по зміні даних в ІТС Кредитодавця та введення Одноразового ідентифікатора є проставленням Електронного підпису одноразовим ідентифікатором в Електронному Договорі його Сторонами, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

3.19. За вибором Клієнта, Кредит може надаватися наступними шляхами:

• шляхом ініціювання Кредитодавцем безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський рахунок Клієнта, за реквізитами Платіжної картки вказаної Клієнтом у Заявці, що відбувається до 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Електронного договору. За затримку перерахування коштів, що спричинена діями третіх осіб, Кредитодавець відповідальності не несе.

3.20. Клієнт в будь-який час, протягом дії Електронного договору, може збільшити суму Кредиту (отримати черговий Транш) в межах Кредитного ліміту, шляхом ініціювання такої операції в Особистому кабінеті. Повернення Кредиту в повному обсязі позбавляє права Клієнта отримати нові Транші, а Договір вважається припиненим шляхом його повного виконання.

3.21. Загальна сума Кредиту за Договором складається з загальної суми Траншів отриманих Клієнтом протягом строку дії Електронного договору.

3.22. Кредитодавець в будь-який момент має право зменшити суму доступного Кредитного ліміту Клієнта, у разі якщо в нього є сумніви, що сума наступного Траншу за Електронним договором буде повернена вчасно.

3.23. Сторони підтверджують, що Електронний Договір та всі Додатки до нього мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.

4. Порядок пролонгації

4.1. Під час подання Заявки Клієнт обирає бажаний строк дії договору. Даний період за вибором Клієнта може бути продовжено в процесі виконання Електронного договору на ту кількість днів, що розрахована на умовах вказаних в Електронному договорі, шляхом здійснення ним оплати всіх процентів, фактично нарахованих за користування Кредитом, та за умови активації Клієнтом в Особистому кабінеті чи в терміналах самообслуговування партнерів Кредитодавця функції продовження строку договору. Кількість продовжень періоду, на умовах описаних в Електронному договорі, не обмежена.

4.2. Продовження строку дії не є зміною істотних умов Електронного договору, оскільки Пролонгація є відкладальною обставиною, яка настає за умов описаних в Електронному договорі та Сторони погодили такий порядок Пролонгації на момент укладення Електронного договору.

5. Порядок погашення Кредиту та сплати процентів

5.1. За користування Кредитом Клієнт виплачує Кредитодавцю проценти, в розмірі, визначеному в Електронному договорі.

5.2. Сума Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки та інших платежів передбачених Електронним договором підлягають безготівковому перерахуванню грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені Електронним договором та чинним законодавством України.

5.3. Клієнт зобов'язаний повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом не пізніше строків, передбачених Електронним договором.

5.4. Кредитодавець залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, неустойку, інші нарахування, передбачені Електронним договором, та суму Кредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Кредитодавця.

5.5. Клієнт зобов'язаний сплатити Кредит, проценти за користування ним, неустойку та інші нарахування, передбачені Електронним договором, у випадку їх наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на Сайті Кредитодавця. Кредитодавець не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від Клієнтів на свій рахунок.

5.6. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості через відділення банку, Клієнт у графі «призначення платежу» повинен вказувати: номер та дату укладання Електронного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер або номер телефону вказаний в Заявці.

5.6.1. У випадку, якщо Клієнт не заповнив або неправильно заповнив графу «призначення платежу» платіжного документу, Кредитодавець має право не прийняти платіж в погашення Кредиту, з причини неможливості ідентифікації Клієнта та/або Електронного договору, за яким надійшла оплата.

5.6.2. У разі настання випадку, передбаченого п. 5.6.1. цих Правил, а також в усіх інших випадках ненадходження сплачених Клієнтом коштів до Кредитодавця, Клієнт зобов’язаний звернутися до Кредитодавця шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту зазначену на Сайті Кредитодавця в довільній формі з долученням копії платіжного документу та обов'язковим зазначенням в повідомлені: способу і приблизного часу проведення платежу (при здійсненні платежу через термінали самообслуговування – із зазначенням адреси терміналу, при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення). У темі електронного повідомлення Клієнт повинен також зазначити: номер та дату укладання Електронного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

5.7. Датою повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки за порушення зобов’язань та інших нарахувань передбачених Електронним договором, в разі їх наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, несе Клієнт.

5.8. Клієнт має право у будь-який час повернути Кредит достроково – однією оплатою або частково. У разі часткового повернення суми Кредиту, сума до сплати за Електронним договором перераховується, з актуальною сумою до сплати Клієнт має можливість ознайомитись в Особистому кабінеті.

6. Захист персональних даних

6.1. Клієнт, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку та проставляючи відповідну відмітку у формі Заявки, повідомлений, що однією із підстав обробки його персональних даних Кредитодавцем є здійснення заходів, що передують укладенню Електронного договору на вимогу суб’єкта персональних даних, і укладення та виконання Електронного договору, стороною якого є Клієнт, а також підтверджує:

6.1.1. передачу Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи існуючу та оновлену інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попереднього та поточного місць роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професії, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Кредитодавцю у зв'язку з укладанням та/або виконанням Електронного договоручи для здійснення заходів, що передують укладенню Електронного договору на вимогу суб’єкта персональних даних (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані»), наступним особам:

6.1.1.1. бюро кредитних історій;

6.1.1.2. банкам;

6.1.1.3. фінансовим установам;

6.1.1.4. органам державної влади;

6.1.1.5. третім особам, з якими Кредитодавець перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Кредитодавця здійснювати свої зобов’язання за Електронним договором та/або чинним законодавством України;

6.1.2. здійснення Кредитодавцем обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Кредитодавця, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо;

6.1.3. збір, зберігання, використання та поширення Кредитодавцем інформації про Клієнта, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ««УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33546706,); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 34299140);

6.1.4. поширення Кредитодавцем інформації про Клієнта, в тому числі його персональних даних іншим особам, зареєстрованим відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) Заборгованості та/або з якими Кредитодавець уклав або може укласти договір, в тому числі, але не виключно, договір відступлення права вимоги за договорами/договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг;

6.1.5. отримання Кредитодавцем доступу до інформації, що складає кредитну історію Клієнта та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій зазначених в п. 6.1.3 цих Правил або інших бюро кредитних історій, які мають інформацію про кредитну історію Клієнта, що включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та Електронного договору, визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій; .

6.2. Клієнт повідомлений про можливе укладення Кредитодавцем договору відступлення права вимоги за відповідним Електронним договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою, відповідно до чого новий кредитор набуває статусу володільця персональних даних Клієнта.

6.3. Отримання Клієнтом у Кредитодавця Даних, що стосуються Клієнта, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Клієнта, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Клієнт повідомлений про те, що відповідь на таку заяву буде надана йому в порядку та строки, визначені чинним законодавством.

6.4. Кредитодавець має право використовувати персональні дані Клієнта відповідно до законодавства та своїх внутрішніх правил без зобов’язань окремого повідомлення Клієнта про обробку, захист та передачу таких даних третім особам.

6.5. Укладаючи Електронний договір Клієнт підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

6.6. Кредитодавець не несе відповідальності за наслідки законного розголошення персональних даних Клієнта.

6.7. Дані Клієнта зберігаються протягом строку встановлення ділових відносин між Кредитодавцем та Клієнтом та виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором, а також в період протягом п’яти наступних років після виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

6.8. Клієнт зобов’язаний повідомляти Кредитодавця протягом 3 (трьох) робочих днів про зміну будь-яких своїх персональних даних.

7. Звільнення від відповідальності. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Електронним договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс- мажор), що безпосередньо впливають (надмірно ускладнюють або повністю унеможливлюють) на виконання Сторонами таких зобов’язань, знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус); б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи; в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування.

7.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені у цьому розділі Правил, настали у період прострочення виконання зобов'язань за Електронним договором.

7.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України, протягом 3-х банківських днів від дати настання або припинення цих дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

7.4. У разі настання обставин, визначених у цьому розділі Правил, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 місяць.

7.5. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Правил, діятимуть понад 1 місяць, Клієнт зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Електронним договором. Застереження: Сторони домовились, що письмове повідомлення Клієнта про настання обставин непереборної сили для Кредитодавця здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Кредитодавця.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Електронного договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

8.2. Скарги в порядку позасудового врегулювання спору направляються Клієнтом в письмовому вигляді на поштову адресу за місцезнаходженням Кредитодавця або в електронному вигляді на електронну адресу Кредитодавця, вказану на Сайті, з дотриманням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Скарги Клієнта розглядаються у строки та у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

8.3. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. Внесення змін та доповнень у Правила та Електронний договір

9.1. Ці Правила затверджуються виконавчим органом Кредитодавця і розміщуються на Сайті Кредитодавця для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

9.2. Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила, шляхом затвердження Правил в новій редакції.

9.3. Правила є невід'ємною частиною Електронного договору.

9.4. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Електронні договори , що укладені після введення її в дію.

9.5. Будь-які зміни та доповнення до Електронного договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Електронного договору.

9.6. Дострокове розірвання дії Електронного договору можливо лише за умови виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Електронним договором.

10. Порядок доступу Клієнта до Електронних договорів, Додаткових угод, Додатків до Електронних договорів та іншої інформації

10.1. Клієнт має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законодавстві України.

10.2. Електронний Договір, Додаткові угоди та інші Додатки до Електронного договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Клієнту в Особистому кабінеті.

10.3. Правила Кредитодавця зберігаються та оновлюються на Сайті Кредитодавця та в ІТС Кредитодавця.

10.4. Одразу після підписання Електронного договору, його примірник у вигляді візуалізованої форми, яка не дає можливості внести до нього зміни, відправляється електронним листом на електронну адресу Клієнта, вказану в ним в Заявці, та одночасно відображається в його Особистому кабінеті. Примірник Електронного договору вважається отриманим Клієнтом з моменту направлення Кредитодавцем електронного листа з вкладеним у нього примірником Електронного договору, або з моменту відображення Електронного договору в Особистому кабінеті, в залежності від того яка з подій сталася раніше.

10.5. За необхідності отримання документів, вихначених в п. 10.2 Правил, в паперовому вигляді, Клієнт має право звернутися до Кредитодавця в передбаченому чинним законодавством порядку з відповідним запитом.

11. Заключні положення

11.1. Клієнт надає свою згоду Кредитодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за Електронним договором, та залучений колекторській компанії на взаємодію з близькими особами Клієнта, третіми особами, дані яких Клієнт на законних підставах надав Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, для отримання та передачі інформації щодо Позичальника, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, та/або для інформування про поточний стан Заборгованості та дати платежів, та/або реалізації своїх прав за Електронним договором.

11.2. Клієнт гарантує, що ним отримано у близьких осіб та третіх осіб, дані яких Клієнт на законних підставах надає Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, згоду на передачу їх даних Кредитодавцю та згоду на взаємодію з Кредитодавцем, особою, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором та залученою колекторською компанією. При цьому Позичальник повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про вказаних вище осіб.

11.3. Клієнт розпоряджається на передачу інформації про укладення Електронного договору, про його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір своїм близьким особам, третім особам, дані яких Клієнт на законних підставах надав Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками.

11.4. Клієнт має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

11.5. Кредитодавцю та будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за Електронним договором, а також залученим ними колекторським компаніям забороняється повідомляти інформацію про укладення Клієнтом Електронного договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є його стороною, окрім випадків повідомлення такої інформації особам вказаним в п. 11.1. та п. 11.3. цих Правил.

11.6. Усі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Електронному договорі, здійснюються в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Клієнта, шляхом грошового переказу Клієнту без відкриття рахунку або на банківські рахунки Кредитодавця.

11.7. У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі з копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів у такому випадку відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

11.8. Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Електронного договору відмовитися від Електронного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

11.9. Про намір відмовитися від Електронного договору Клієнт повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого п. 11.8. Правил.

11.10. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Електронного договору Клієнт зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Електронним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Електронним договором.

11.11. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Електронному договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет у триденний строк з дня настання таких змін.

11.12. Усі інформаційні повідомлення і листи направляються Кредитодавцем Клієнту в електронному вигляді через Особистий кабінет та/або на електронну пошту та/або у вигляді СМС на номер телефона, вказаний у Заявці. Інформаційні повідомлення Клієнта до Кредитодавця можуть бути направлені через Особистий кабінет (розділ «Контакти») або шляхом направлення на електронну пошту Кредитодавця з електронної адреси Клієнта, вказаної при реєстрації.

11.13. У разі відступлення права вимоги за Договором третій особі, в тому числі внаслідок укладення договору факторингу та у разі залучення колекторської компанії, Кредитодавець або новий кредитор (за домовленістю між ними) надсилає відповідне повідомлення, що за вибором кредитора, направляється Клієнту звичайним поштовим відправленням на його адресу та/або електронним листом на електронну пошту Клієнта, вказану в Заявці та/або шляхом відображення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті. При цьому, повідомлення про відступлення права вимоги вважається отриманим Клієнтом з часу відправки Кредитодавцем відповідного листа на поштову та/або електронну адресу Клієнта та/або відображення в Особистому кабінеті.

11.14. Після створення Особистого кабінету, вся взаємодія між Клієнтом та Кредитодавцем щодо збільшення суми Кредиту за укладеним Електронним договором відбувається після авторизації Клієнта в Особистому кабінеті, шляхом введення Логіну та Паролю.

11.15. У випадку, якщо Клієнт втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт, та/або Логін Особистого кабінету, та/або Пароль Особистого кабінету, та/або платіжну картку, дані про яку збережені в Особистому кабінеті, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитодавцем будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Кредитодавця, зазначеними на Сайті Кредитодавця, повідомити Кредитодавця і виконати дії, рекомендовані працівником Кредитодавця.

11.16. Умови Електронного договору , а також вся інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладанням або виконанням Електронного договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути розкрита за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених Електронним договором або чинним законодавством України.

11.17. Ознайомившись з цими Правилами, Клієнт погоджується з тим, що він одержав від Кредитодавця всю достовірну та повну інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, та яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно отримання Кредиту.

11.18. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

11.19. Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Клієнт виходив при укладенні Електронного договору, Клієнт несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Електронного договору , та/або їх невиконання Клієнтом.

11.20. Видача Кредиту або здійснення Кредитодавцем дій, визначених п. 5.5 цих Правил, не призводить до виникнення в Кредитодавця обов’язків як податкового агента стосовно Клієнта як платника податків.

11.21. Клієнт надає згоду на те, що інформація про факт укладення Електронного договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір Клієнта буде надаватися йому та особам, визначеним в п. 11.1. та п. 11.3. цих Правил, шляхом телефонних та відео дзвінків, особистих зустрічей або відправлення надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівників, шляхом використання програмного забезпечення або технологій, або надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи, та буде відображатися в Особистому кабінеті. Клієнт погоджується на здійснення вищезазначеної взаємодії, окрім періоду з 20 до 9 години, а також у загальний вихідний день – неділю, святкові і неробочі дні, окрім випадків коли взаємодія в такий період ініційована самим Позичальником. Крім того, Клієнт надає згоду на отримання від Кредитодавця інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.

Зразок договору